Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
 • Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home
Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur Bonn Optifit® keukens Home

Optifit ® keuken 'Bonn', nieuw & compleet mét apparatuur

Optifit® keukens
Bonn
8 keukens
320 cm.
Modern
vlakke keuken deuren
hoogglans laklaminaat
nee, nog zelf af te monteren
60 cm. bediening in rand
hoogte 88 cm. zonder vriesvak
zonder oven
4 pits gaskookplaat met draaiknopbediening en vonkontsteking
onderbouwafzuiger
combi magnetron
HPL toplaag, 3-laags spaanplaat zonder waterkering
1-hendel
R.V.S. enkel rechthoekig, zeefplug, opgelegd
met voorraadladen
LED-spots met schakelaar en trafo
exclusief achterwand(en)
ja, metaal & zachtsluitend
11 werkdagen

Specifieke referenties

ean13
8719558162826
kleur keuken deuren
 • wit mat kunststof
werkblad kleur
 • antraciet steen
kleur keuken kasten
 • wit mat kunststof
kleur (inbouw) apparatuur
 • RVS-metaal & volgens afbeeldingen
Prijs € 2.057,00
Aantal
In Stock
 • Thuiswinkel® keurmerk & veilige betaalopties
 • Altijd snel en gratis aan huis geleverd
 • 14 dagen bedenktijd en recht op geld terug

Complete en nieuwe Optifit ® keuken zoals afgebeeld inclusief werkblad, spoelbak, 1-hendel Reginox ® keuken kraan en Exquisit ® apparatuur, gratis rechtstreeks uit de Duitse keukenfabriek op locatie* geleverd

 

Keukenmeubelen en toebehoren:

 

- Wit hoogglans laklaminaat afgewerkte deuren
- zichtzijdes kasten in wit mat kunststof

- RVS metalen stanggrepen
- buitenzijden kasten wit mat kunststof

- binnenzijde kasten wit mat kunststof

- zacht sluitend metalen ladesysteem, made by Blum®

- zacht sluitende, 3D stelbare metalen deur scharnieren, made by Blum®

- 3D stelbare metalen wandkast ophangsysteem

- metalen ophangprofiel tbv montage wandkasten

- verstelbare legplanken

- in hoogte verstelbare keuken stelvoeten

- plinten en stelpoten 16,6 cm. cm inclusief alle toebehoren

- 1 plintontluchting rooster

 

 

 1. halfhoge ombouwkast 60 cm. t.b.v. inbouwkoeler nis 88 cm.
 2. ontluchtingsrooster plint
 3. vulpaneel links van halfhoge ombouwkast
 4. vaatwasserdeur t.b.v. volledige geïntegreerde vaatwasser
 5. onderkast 60 cm. met hele deur t.b.v. aan- en afvoer water/spoelbak
 6. aluminium 60 cm.  bodemplaat spoelonderkast
 7. onderkast 60 cm.  met 1 lade, deur en legplank
 8. 1x 60 cm. kunststof bestekindeling
 9. onderkast 60 cm. met lade onder en boven combimagnetron
 10. deurpaneel rechts als afwerking/passtrook naast onderkasten
 11. wandkast 60 cm. deur legplanken
 12. wandkast 60 cm.  deur legplanken
 13. wandkast 45 cm.  deur legplanken
 14. metalen ophangrail t.b.v. bovenkasten
 15. plinten en toebehoren in wit mat kunststofmaatvoering in cm. en ca. HxBxD: 212 cm. x 310 cm. x 60 cm.

 

 

- handige nog compact en plat verpakte keukenkasten, ergonomisch en milieubewust te vervoeren

- opstelling nog aanpasbaar voor zowel links- als rechtsdraaiend

- alle kasten en deuren zijn voorgeboord en voorbereid voor handige en snelle montage

- inclusief plinten, grepen, montagetoebehoren en zeer duidelijk montagehandleiding

- we leveren standaard stelpoten mee zodat evt. oneffenheden in de vloer opgevangen kunnen worden

 

- Duitse keukenfabriek

- 2 jaar fabrieksgarantie
Inbouwapparatuur van Exquisit®:

- inbouwkoelkast zonder vriesvak 130 liter  type: EKS131-RVA+
- inbouw combimagnetron met meerdere functies waaronder heteluchtcirculatie type: EBM 4530

- onderbouw afzuiger RVS 60 cm. met motor 160 m3 type: UBH20Mi

- (recirculatie mogelijk middels extra set koolstoffilters)

- RVS 4 pits gaskookplaat met draaiknopbediening type: EGK 226 SX

- volledig geïntegreerde vaatwasser met bediening in de rand, type: EGSP 292 EA++

 

- kwaliteit uit o.a. Duitsland
- 5 jaar fabrieksgarantie en servicedienst in Nederland

 Werkblad en toebehoren:

- hogedruk laminaat kunststof toplaag afgewerkt
 3-laags spaanplaathouten werkblad in antraciet print kunststof BxDxH: 260 cm. x 60 cm. x 2,8 cm.
- flexibele opstelling mogelijk doordat de uitsparingen nog niet gemaakt zijn

- Reginox ® RVS rechthoekige spoelbak, vlak opbouw, levenslange garantie type: Colorado

- Reginox ® 1-hendel keukenmengkraan in chroom afgewerkt type: Amazon (5 jaar garantie)

- inclusief afvoer- en overloopset t.b.v. spoelbak
Levertijd: 7 - 10 werkdagen gemiddeld rechtstreeks uit de Optifit ® Duitse keukenfabriek

 

Bij aanschaf van deze nieuwe keuken verzorgen wij gratis technische- en maatvoering tekeningen ter voorbereiding installatiepunten en stopcontacten e.d. in de keukenruimte.

 

Keuken wordt gratis op de begane grond voor de woning geleverd, * uitzonderlijke afleversituaties en levering in België na overleg.

(vrachtwagen lost de met rekfolie ingesealde keuken elementen en apparatuur op pallets)

Keuken wordt zonder accessoires als bijvoorbeeld koffiezetter geleverd, kleuren en plaatjes van apparatuur kunnen licht afwijken op de foto’s.

Zie voor alle andere aanvullende informatie en antwoorden op nagenoeg alle vragen de weblinks onderaan in de online webwinkelType naam van deze keuken: Bonn

 

(EAN: 8719558162826)  © KeukenOutlet•Online